Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

POVIJESNO O CENTRU

Što je Centar?

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve (dalje: Centar) je pravna osoba na crkvenom i građanskom području koju je osnovala Hrvatska biskupska konferencija u listopadu 1996. godine.
Na crkvenom području je ustanova među biskupijskoga značajna koja djeluje samostalno na području Republike Hrvatske a kojoj je na čelu pročelnik/ravnatelj. Sjedište Centra je u Zagrebu.
Na civilnom području je ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda koju je osnovala Hrvatska biskupska konferencija, a koju samostalno i pojedinačno zastupa ravnatelj/pročelnik.

Statut Centra donosi i odobrava Hrvatska biskupska konferencija. Trenutačno je važeći statut od 18. prosinca 2000. godine.
Vrhovno tijelo Centra je Upravno vijeće Centrakojemu je na čelu predsjednik Komisije HBK Justitia et pax koji je zadužen za odnose između Hrvatske biskupske konferencije i Centra.
Upravno vijeće programira i nadzire rad Centra.
Pročelnik organizira i vodi rad Centra te pravno zastupa Centar na građanskom i crkvenom području.
Tajnik je osoba zaposlena u Centrukoja za svoj rad odgovara pročelniku Centra.

Zašto je osnovan?

Hrvatski biskupi su nakon prvih slobodnih i demokratskih izbora u Hrvatskoj uočili, s jedne strane, veliko zanimanje za socijalni nauk Crkve i socijalnu problematiku uopće, a s druge strane, istodobno nedostatak poznavanja socijalnog nauka Crkve od strane širih slojeva građanstva.

Nakon 1945. godine u demokratskim zemljama na Zapadu velika se pozornost medu kršćanima, osobito katolicima, posvećuje upoznavanju i širenju socijalnog nauka Crkve. U nekim zemljama (npr. Njemačka, Austrija) nastaju različita društva, instituti i ustanove u kojima kršćani proučavaju socijalni nauk Crkve i primjenjuju ga na konkretne prilike u kojima žive i rade. Te institucije okupljaju angažirane kršćane, vjernike laike koji na osnovu načela socijalnog nauka Crkve raspravljaju o različitim konkretnim pitanjima gospodarskog, društvenog, kulturnog i političkog života. Institucije koje su nastale ili se inspirirale socijalnim naukom Crkve šire svoju djelatnost, a ljudi, građani pomoću njih oblikuju se za svoje javno djelovanje i općenito za javni život.

Za razliku od demokratskih zemalja na Zapadu u bivšem komunističkom sustavu Republike Hrvatske, kršćanima, katolicima nije bilo dopušteno organizirati društva ili ustanove koje bi imale svoj izvor u socijalnom nauku Crkve. Vjernicima je više desetljeća bila uskraćena mogućnost temeljitijeg upoznavanja socijalnog učenja Crkve. Bez dobrog poznavanja socijalnog nauka Crkve ne može se očekivati življenje i djelovanje po načelima koja predlaže Crkva u svojem socijalnom učenju.

Nakon povijesnog preokreta u Hrvatskoj 1990. godine nastaje potreba za poznavanjem socijalnih dokumenata Katoličke Crkve i velika želja za primjenom određenih načela socijalnog nauka Crkve u konkretnom životu.U takvoj situaciji, u kojoj su nazočne želje za životom po načelima socijalnog nauka Crkve, ali u kojoj je još uvijek prisutno nepoznavanja socijalnog učenja Crkve, hrvatski biskupi osnivaju Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve koji svojim radom počinje u studenome 1997. godine a službeno je otvoren 05. ožujka 1998. godine.

Svrha

Svrha je „Centra proučavati socijalno učenje Crkve, promicati njegovu promjenu u Hrvatskoj te doprinositi zajedničkom dobru na duhovnom, kulturnom i socijalno – etičkom području“ (Statut, članak 4).
Glavna svrha Centra jest ukazivanje na važnost koju socijalno učenje Crkve ima u Crkvi i u društvu u Hrvatskoj, njegovo proučavanje i njegova primjena u Hrvatskoj. Proučavanjem i primjenom može se ispuniti prazan prostor koji je, u odnosu na socijalni nauk Crkve, nastao nakon 1945. godine.

Da bi se socijalni nauk Crkve mogao primjenjivati potrebno ga je dobro poznavati.
U Hrvatskoj smo u velikom zaostatku u upoznavanju socijalnih dokumenata Crkve i u crkvenom i u društvenom životu. Stoga je potrebno otvoriti prostore za proučavanje socijalnog nauka Crkve na svim razinama: u obitelji, u školi, na fakultetima, u medijima, u društvenom, kulturnom i političkom životu, a posebno u župi i u organiziranom djelovanju vjernika laika u Hrvatskoj.

Davne 1962. godine papa Ivan XXIII. potiče na proučavanje socijalnog nauka Crkve. Osim katoličkih škola, u kojima se on treba predavati kao obvezatan predmet, Papa traži da se “socijalni nauk uvede u program vjerske pouke u župama i u društvima laičkog apostolata. Neka se širi svim sredstvima suvremenog doba, tj. izdanjima, bilo svakodnevnim bilo povremenim, znanstvenim i pučkim, i, konačno, radijem i televizijom” (Mater et magistra, br. 223). Socijalni nauk “nije dosta samo izlagati, treba ga i u djelo provoditi. To vrijedi posebice za crkveni socijalni nauk jer je njegovo svjetlo istina, njegov cilj pravednost, njegova pokretačka snaga ljubav” (Mater et magistra, br. 226).

Svrha je Centra svim zainteresiranima davati mogućnost proučavanja socijalnog nauka Crkve kako bi pojedinci i skupine u konkretnim prilikama bili kadri pronalaziti najbolja rješenja.

Centar je otvoren za sve ljude dobre volje, za pojedince i skupine u hrvatskom društvu koji u veoma bogatom i sadržajima raznolikom socijalnom nauku Crkve vide mogućnost inspiracije, potrebu novih saznanja kao i prigodu za premišljanje vlastitih stavova. Na taj način Centar želi doprinositi općem dobru svih Hrvata i svih građana Hrvatske na duhovnom, kulturnom i općenito socijalno-etičkom polju.

Back to Top