Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

STATUT
CENTRA ZA PROMICANJE SOCIJALNOG NAUKA CRKVE

I. OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve (dalje: Centar) osnovala je Hrvatska biskupska konferencija na svome XI. plenarnom zasjedanju održanom u Đakovu od 2. do 4. listopada 1996. godine.

Čl. 2.

Centar je pravna osoba na crkvenom i građanskom polju, neprofitabilnog značaja, koja djeluje samostalno. Kao ustanova međubiskupijskog značenja djeluje samostalno na području Republike Hrvatske i surađuje sa sličnim ustanovama u inozemstvu.

II. NAZIV, SVRHA I SJEDIŠTE

Čl. 3.

Naziv je “Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve”.

Čl. 4.

Svrha je Centra proučavati socijalno učenje Crkve, promicati njegovu primjenu u Hrvatskoj te doprinositi zajedničkom dobru na duhovnom, kulturnom i socijalno-etičkom području.

Čl. 5.

Sjedište Centra je u Zagrebu.

Čl. 6.

Centar ima vlastiti pečat okruglog oblika sa znakom križa u sredini i kraticom HBK te natpisom: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Zagreb.

III. DJELOVANJE CENTRA

Čl. 7.

Centar ima sljedeće zadaće:
a. proučavati i promicati duh, načela i glavne postavke socijalnog učenja Crkve;
b. pripremati planove i programe za studijske skupove, tribine i konferencije;
c. biti od pomoći različitim društvima vjernika laika koja se bave socijalnom problematikom;
d. pružati informacije i stručnu pomoć svim subjektima u društvu i u Crkvi koji se zanimaju za socijalno učenje Crkve;
e. pripremati i izdavati znanstvene i druge publikacije s područja socijalne tematike, te tiskati informativne knjižice;
f. u okviru svojih mogućnosti izučavati i istraživati našu konkretnu crkvenu i društvenu socijalnu situaciju;
g. prikupljati dokumentaciju i informacije o društvenim događajima u hrvatskom društvu;
h. surađivati sa sličnim, crkvenim i društvenim, ustanovama u domovini i inozemstvu.

IV. USTROJSTVO CENTRA

Čl. 8.

Predsjednik Komisije HBK Justitia et Pax nadležan je za odnos između Hrvatske biskupske konferencije i Centra. On Hrvatskoj biskupskoj konferenciji podnosi godišnji izvještaj o radu Centra.

Čl. 9.

Vrhovno tijelo Centra je Upravno vijeće Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve. Njemu je na čelu predsjednik Komisije HBK Justitia et Pax. Uz pročelnika Centra ima još 7 članova koje na prijedlog hrvatskih biskupa imenuje predsjednik Komisije HBK Justitia et pax. Mandat članovima traje pet godina.

Čl. 10.

Upravno vijeće Centra programira i nadzire rad Centra.

Čl. 11.

Pročelnika Centra imenuje HBK na prijedlog predsjednika Komisije HBK Justitia et Pax. Pročelnik je osoba koja poznaje socijalni nauk Crkve i bavi se socijalnom problematikom. Mandat pročelnika traje pet godina. Ista osoba može biti više puta imenovana za pročelnika.

Čl. 12.

Pročelnik organizira i vodi rad Centra te pravno zastupa Centar.

Čl. 13.

Tajnika Centra imenuje predsjednik Komisije HBK Justitia et Pax nakon što se konzultira s pročelnikom Centra. Tajnika se imenuje na vrijeme od pet godina. Ista osoba može biti ponovno izabrana za tajnika.

Čl. 14.

Tajnik je osoba zaposlena u Centru. Pod vodstvom pročelnika Centra vodi tehničke i druge poslove Centra. Tajnik za svoj rad odgovara pročelniku Centra.

Čl. 15.

Sukladno mogućnostima i potrebama, i u dogovoru s predsjednikom Komisije HBK Justitia et Pax, u Centru mogu biti, privremeno ili trajno, zaposlene i druge osobe.

V. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD CENTRA

Čl. 16.

Nužna financijska sredstva za rad Centra osigurava Hrvatska biskupska konferencija na temelju godišnjeg proračuna za planove i projekte koje odobrava Stalno vijeće HBK.

Čl. 17.

Centar se nadalje financira: dobrovoljnim prilozima ustanova i individualnih darovatelja te vlastitim poslovanjem.

Čl. 18.

Financijskim poslovanjem ravna pročelnik Centra.

Čl. 19.

Financijski ured Hrvatske biskupske konferencije ima pravo redovitog uvid u financijsko poslovanje Centra, a pročelnik Centra dostavlja financijskom uredu HBK cjelovit obračun jedanput godišnje.

VI. POSEBNE ODREDBE

Čl. 20.

U slučaju da Centar prestane raditi sva njegova imovina prelazi u vlasništvo Hrvatske biskupske konferencije.

Čl. 21.

Ovaj Statut Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve pregledala je Hrvatska biskupska konferencija na svome XXI. plenarnom zasjedanju, održanom u Poreču, 19.-21. rujna 2000., a odobrilo ga je Stalno vijeće HBK na sjednici održanoj u Zagrebu, 18. prosinca 2000. godine.

Statut Centra – Word dokument

Back to Top