Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Centar je prepoznao važnost koju posjeduje Kompendij socijalnog nauka Crkve (dalje Kompendij) za razvoj hrvatskog društva i  njegovu ulogu u crkvenom životu. On je pokrenuo razne inicijative s ciljem upoznavanja sa sadržajem Kompendija i pronalaženja putova za njegovu konkretizaciju u crkvenom i društvenom životu. Djelatnici Centra Kompendij su predstavljali po (nad)biskupijama, a predstavljanjem su bili obuhvaćeni svećenici na svojim susretima trajne formacije i vjernici laici.

Uz Kompendij predstavljane su i druge publikacije socijalnog nauka Crkve.

Back to Top